سنگفرش هر خیابان از طلاست 15

سنگفرش هر خیابان از طلاست 15

اهمیت ابداع و نوآوری

... بعد از سخنرانی دیری نپایید که متوجه شدم آگهی های مختلف به همان صورتی که من طی سخنرانیم تشریح کردم در بین " #کوباوو " نقاشی کارتون آن روزنامه چاپ شده بود .

نوآوری یک امر و نیاز زیربنایی زندگی انسان است .آنچنانکه بعضی ها فکر میکنند مشکل نیست . این موضوعی است که همواره و در هر جا که می روم روی آن تاکید دارم ، مسئله در نفس خود نوآوری نیست بلکه منطور این است که آیا شما می خواهید که نوآور باشید یا خیر ؟

(بیشتر…)
ادامه مطلب...