دكتر شريعتي

سخنان زيبايي از دكتر علي شريعتي

  • عمل معمول فهميدن نيست ، معمول ايمان است 

  • اموز گرسنگي فكر از گرسنگي نان فاجعه انگيز تر است 

  • وقتي بينش و سطح فكر جامعه مبتذل است . مذهبي و غير مذهبي ، روشن فكر و مرتجع ، عالم و جاهلش فرقي نمي كند 

  • مصلحت تيغي است كه همواره زرنگ ها با آن حقيقت را ذبح مي كرده اند 

  • چه بسيارند كسانيكه هميشه حرف مي زنند بي آنكه چيزي بگويند و كم اند كسانيكه حرف نمي زنند اما بسيار مي گويند 

  • مردم پست و پليد كساني اند كه ارزش را فداي سود ميكنند 

ادامه مطلب...