اسکولیوزیس چیست

اسکولیوزیس چیست ؟+حرکات اصلاحی

اسکولیوزیس چیست ؟+حرکات اصلاحی

اسکولیوز عبارت است از انحراف طرفی ستون مهره‌ها، به نحوی که زاویه شوکی مهره‌ها به سمت تعقر و بدنه مهره‌ها به سمت تحدب چرخش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر هنگامی که از روبرو به ستون مهره‌ها نگاه می‌کنیم ستون مهره مستقیم و در امتداد یک خط عمودی صاف است. هر گاه این خط صاف دچار خمیدگی گردد در نگاه از روبرو دیگر ستون مهره به صورت یک امتداد مستقیم دیده نمی‌شود و به یک یا هر دو سمت دچار خمیدگی می‌شود که به این مشکل اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره می‌گوئیم. به طور کلی انحنای بیشتر از ۱۰ درجه غیر طبیعی است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب...